မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် နည်းဥပဒေများ

DOWNLOAD

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် နည်းဥပဒေများ)
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၉/၂၀၁၆

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၁၃ ရက်
(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၁ ရက်)


ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀၃၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ဤနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤနည်းဥပဒေများကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် နည်းဥပဒေများ ဟုခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤနည်းဥပဒေများတွင် ပါရှိသော စကားရပ်များသည် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ဥပဒေတွင် ဖွင့်ဆိုထားသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်။ ထို့ပြင် အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-

(က) ဥပဒေ ဆိုသည်မှာ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် ဥပဒေကို ဆိုသည်။

(ခ) ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ ဆိပ်ကမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပင်လယ်ရေ ကြောင်းကုန်သွယ်မှုအတွက် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ရေလမ်းကြောင်းကောင်းမွန်စေ ရေး၊ ရေယာဉ်များ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆိပ်ကမ်းအတွင်း ရေယာဉ်များ ဝင်ရောက် ဆိုက်ကပ်ခြင်း၊ ထွက်ခွာခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ကုန်စည်များ၊ ကုန်သေတ္တာနှင့် ဆက်စပ်သည့် လုပ်ငန်းများအပြင် အခြားဆိပ်ကမ်းဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းနှင့် ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို ဆိုသည်။

(ဂ) ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ ဆိုသည်မှာ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က ထုတ်ပေး သော လုပ်ငန်းလိုင်စင်တစ်မျိုးမျိုးရရှိသူ သို့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာ ပိုင်က တာဝန်ပေးအပ်ခံရသူကို ဆိုသည်။

(ဃ) ဆိပ်ကမ်းသုံးစွဲသူ ဆိုသည်မှာ ကုန်တင်ကုန်ချဆိပ်ကမ်းအတွင်း ကုန်စည်တင်ပို့သည့် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်ပကုန်စည်တင်ပို့သူများ၊ တင်သွင်းသူများ၊ ကုန်စည်လက်ခံ ရယူသူများ၊ ရေယာဉ်ဆိုက်ကပ်ရန်နေရာနှင့် ဆိပ်ကမ်းတံတားအသုံးပြုသည့် ရေယာဉ် ပိုင်ရှင်များကို ဆိုသည်။

(င) ဆိပ်ကမ်းအတွင်းသွားလာခွင့် ဆိုသည်မှာ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ရေယာဉ်များ စနစ်တကျသွားလာနိုင်စေရန် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က ထုတ်ပေးသည့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ဆိုသည်။

(စ) ဆိပ်ကမ်းကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတကာကုန်စည်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်း ပြည့်စုံသူများအား မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က ထုတ်ပေးသော ခွင့်ပြုချက်ကို ဆိုသည်။

(ဆ) ကုန်သေတ္တာထားသိုခွင့် ဆိုသည်မှာ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က ဆိပ်ကမ်း နယ်နိမိတ်အတွင်း ကုန်သေတ္တာစခန်းများ၌ ကုန်သေတ္တာများကို သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ထားသိုရန်ထုတ်ပေးသော ခွင့်ပြုချက်ကို ဆိုသည်။

(ဇ) ဘေးအန္တရာယ်ရှိကုန်စည် ဆိုသည်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ် (International Maritime Organization-IMO) က ထုတ်ပြန်ထားသည့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းဖြင့် သယ်ယူသော ဘေးအန္တရာယ်ရှိ ကုန်စည်များဆိုင်ရာ ကိုဓဥပဒေ (International Maritime Dangerous Goods-IMDG Code) ပါ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ  သတ်မှတ်သည့် ကုန်စည်များကိုဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများက ဘေးအန္တရာယ်ရှိ ကုန်စည်ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ထား သည့် ကုန်စည်ကိုဖြစ်စေ ဆိုသည်။

(ဈ) ကုလသမဂ္ဂနံပါတ် (UN Number) ဆိုသည်မှာ ဘေးအန္တရာယ်ရှိ ကုန်စည်များအား အမျိုးအမည် ခွဲခြားရန်အတွက် ကုန်စည်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ကုလသမဂ္ဂကသတ်မှတ် ထားသော ဂဏန်းလေးလုံးပါ နံပါတ်ကို ဆိုသည်။

(ည) ကိရိယာတန်ဆာပလာ ဆိုသည်မှာ စက်ယန္တရား၊ ရွေ့လျားစက်၊ မြေတူးစက်ကြီးများ၊ ဝန်ချီစက်၊ ဝန်မစက်၊ သစ်လုံးတင်စက်၊ မြေကော်စက်၊ ဝန်ဆွဲယာဉ်၊ ဝန်သွန်ချယာဉ်၊ ဝန်တင်လှည်း၊ ဆလင်ကြိုး၊ ဝန်မယာဉ် ချည်နှောင်ကြိုးများ၊ နှောင်ကွင်းများနှင့် လျှပ်စစ်သုံးပစ္စည်းများ စသည့် ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းနှင့် ကုန်ကိုင်တွယ်လုပ်ငန်းများ တွင် အသုံးပြုသော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို ဆိုသည်။

(ဋ) အဆောက်အအုံ ဆိုသည်မှာ ဆိပ်ခံတံတား၊ ကမ်းထိန်းနံရံ၊ လှိုင်းကာ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း စသည့် အဆောက်အအုံများကို ဆိုသည်။

(ဌ) အပူပေးမီးပေးလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်သံမှိုရိုက်ခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ မီးပေး ဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးအပူပေးမီးမြှိုက်ဆောင်ရွက်ရသော လုပ်ငန်းနှင့် လျှပ်စစ်ဖြင့်အပူပေးလုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် မီးပွင့်၊ မီးပွားများကြားတွင် လုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ငန်းကို ဆိုသည်။

(ဍ) စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းအရ အရေးယူခြင်း ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ခွင့်၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ခွင့်ပြုမိန့်တို့ကို ရပ်စဲခြင်း၊ ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်း ခြင်း၊ ဒဏ်ကြေးငွေ တပ်ရိုက်ခြင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ခြင်းတို့ကို ဆိုသည်။

အခန်း (၂)
ဆိပ်ကမ်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း

၃။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ဝန်ကြီးဌာန၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်-

(က) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆိပ်ကမ်းများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး၊ ရေလမ်းကြောင်း များ ကောင်းမွန်စေရေးနှင့် ဆိပ်ကမ်းပိုင်နယ်မြေ မဆုံးရှုံးစေရေးတို့အတွက် ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

(ခ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း သဘာဝအလျောက်ကမ်းပြိုကမ်းစား၍ ရေလမ်းကြောင်းများ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲစေရန်ပြုလုပ်မှုကြောင့် ရေလမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲ ဖွယ်ရာတွေ့ရှိလျှင် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်များ မဆုံးရှုံးစေရေးအတွက် လိုအပ်သလို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၄။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ဆိပ်ကမ်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်-

(က) ကမ်းပါးနယ်၊ ကမ်းနားနယ်တို့နှင့် တစ်ဆက်တည်းရှိနေသည့်ရေပြင်ကို လုပ်ငန်းလိုအပ် ချက်အရ ပြုပြင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းကြောင့် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာ သော မြေဧရိယာကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။

(ခ) ရေကြောင်းပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသော မြေနုကျွန်း များ၊ သဲသောင်များအပြင် သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးသော ကျွန်းများကို စီမံခန့်ခွဲ နိုင်သည်။

၅။ ရေယာဉ်များ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်းသို့ဝင်ထွက်သည့် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍-

(က) မည်သည့် ပင်လယ်ကူးရေယာဉ်မဆို ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူနှင့် မြန်မာ့ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သို့ ၄၈ နာရီ ကြိုတင်၍ အကြောင်းကြားရမည်။

(ခ) ရေယာဉ်ဆိုက်ကပ်ခွင့်ပါ သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်နာရီ ပြောင်းလဲခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ရေယာဉ်မှ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် သို့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်သူသို့ စာဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း အကြောင်း ကြားရမည်။

(ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ အချိန်နာရီပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် နောက်ကျခြင်းတို့အတွက် ဒဏ်ကြေးငွေကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ပေးဆောင်ရ မည်။

(ဃ) အရေးပေါ်အခြေအနေပေါ်ပေါက်ပါက ရေယာဉ်ဆိုက်ကပ်ခွင့်နေရာချ အစီအစဉ်ဇယားကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ကဖြစ်စေ၊ ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူကဖြစ်စေ ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်။

(င) နည်းဥပဒေခွဲ (ဃ) အရ ရေယာဉ်ဆိုက်ကပ်ခွင့် နေရာချ အစီအစဉ်ဇယားပါပြင်ဆင် အကြောင်း ကြားချက်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာ ရေယာဉ်က တာဝန်ယူရမည်။

(စ) ဆိပ်ကမ်းတံတားများတွင် ဖြစ်စေ၊ ရေလယ်၌ကျောက်ချ၍ဖြစ်စေ၊ ရေလယ်ဘွိုင်များ၌ ချည်နှောင်၍ဖြစ်စေ ရေယာဉ်များပေါ်တွင် အပူပေးမီးပေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင် ခြင်းအတွက် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်ဖြစ်ပြီး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် လုံခြုံမှုရှိစေရေးတို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို လိုက်နာရမည်။

(ဆ) တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက ရေပြည့်မျဉ်းအမှတ်အောက်တွင် ကမ်းထိုးခြင်း၊ လွန်းတင် ပြင်ဆင်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။

(ဇ) တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိသည့် ရေယာဉ်ဆိုက်ကပ်ရန်နေရာ၊ ဆိပ်ခံတံတား၊ ဆင်းတက်ရန် နေရာ၊ ရေလယ်ကျောက်ချရပ်၊ ရေလယ်ဗော်ယာနှင့် တံတားဦးတိုများတွင် ရေယာဉ် ဆိုက်ကပ်ခြင်း၊ ချည်နှောင်ခြင်း၊ ကုန်တင်ခြင်း၊ ကုန်ချခြင်း သို့မဟုတ် ကျောက်ချခြင်း မပြုလုပ်ရ။

၆။ ရေယာဉ်မှူးနှင့် ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်တို့သည် ဆိပ်ကမ်းတံတားတွင် ရေယာဉ်ဆိုက်ကပ်သည့်အခါ-

(က) နိုင်ငံတကာက သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည့် ကုန်စည်များ ပါရှိလာပါက တင်ချရန်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကုန်ကိုင်တွယ် ကိရိယာများနှင့် အခြားလိုအပ်သော ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်။

(ခ) မီးလောင်လျှင်ဖြစ်စေ၊ အခြားအရေးပေါ်ကိစ္စပေါ်ပေါက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက် အရထွက်ခွာစေလျှင်ဖြစ်စေ အချိန်မရွေး ဆိပ်ကမ်းမှ အန္တရာယ်ကင်းစွာ ထွက်ခွာနိုင်ရေး အတွက် စနစ်တကျ ကြိုတင်စီမံထားရှိရမည်။

၇။ ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်၊ ရေယာဉ်မှူး သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်သည်-

(က) ရေယာဉ်၏ ကုန်ပါစာရင်းကို ရေယာဉ်မဆိုက်ကပ်မီ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် သို့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူသို့ ကြိုတင် တင်ပြရမည်။

(ခ) ရေယာဉ်ထွက်ခွာခွင့်လက်မှတ်ကို စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင် သို့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူထံမှ ရယူရမည်။

အခန်း (၃)
ဘေးအန္တရာယ်ရှိ ကုန်စည်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

၈။ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများ နှင့် ဆိပ်ကမ်းသုံးစွဲသူများသည် ဘေးအန္တရာယ်ရှိ ကုန်စည် များကို ဆိပ်ကမ်းမှ တစ်ဆင့် တင်ပို့ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရေယာဉ်ပြောင်းတင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပါက-

(က) မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြား ချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) ဘေးအန္တရာယ်ရှိပစ္စည်း၊ အဆိပ်အတောက်နှင့် ညစ်ညမ်းစေတတ်သောပစ္စည်း တစ်ခုခု ဖိတ်စဉ်ပါက လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သို့ အကြောင်းကြား၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အန္တရာယ်ကို ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။ လိုအပ်ပါက ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များခေါ်ယူ၍ အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ် ကို ကျခံရမည်။

၉။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ်က ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းဖြင့်သယ်ယူသော ဘေးအန္တရာယ်ရှိကုန်စည်များဆိုင်ရာ ကိုဓဥပ ဒေ (International Maritime Dangerous Goods-IMDG Code) ပါ အမျိုးအစားကို အခြေခံ၍ အုပ်စုသုံးမျိုးခွဲခြားပြီး အဆိုပါ အုပ်စုများတွင် ပါဝင်သော ဘေးအန္တရာယ်ရှိ ကုန်စည်များစာရင်းကို အခါ အားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ရမည်။

၁၀။ နည်းဥပဒေ ၉ အရ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က သတ်မှတ်သော-

(က) အုပ်စု (၁) တွင်ပါဝင်သည့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိကုန်စည်များ သယ်ဆောင်လာသော ရေယာဉ်များသည် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဆိပ်ကမ်း တံတားများတွင် ဆိုက်ကပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း၌ ည ၆:၀၀ နာရီမှ နံနက် ၆:၀၀ နာရီအတွင်း တင်ချခြင်းမပြုရ။

(ခ) အုပ်စု (၂) တွင် ပါဝင်သည့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိကုန်စည်များကို သယ်ဆောင်လာသော ရေယာဉ်များ သည်-

(၁) ကုန်စည်များကို ဆိပ်ကမ်းအတွင်း တင်ချသည့်အခါ ရေယာဉ်တစ်စီးမှ အခြား ရေယာဉ်တစ်စီးသို့ဖြစ်စေ၊ ရေယာဉ်မှ မော်တော်ယာဉ်ပေါ်သို့ဖြစ်စေ၊ မော်တော် ယာဉ်မှ ရေယာဉ်ပေါ်သို့ ဖြစ်စေ တိုက်ရိုက် သယ်ဆောင်ရမည်။

(၂) နည်းဥပဒေခွဲငယ် (၁) ပါ ကုန်စည်များကို ဆိပ်ကမ်းတံတားအတွင်း ယာယီ ထားသိုခြင်း သို့မဟုတ် စုပုံခြင်း ပြုလုပ်လိုပါက မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် ၏စာဖြင့် ခွင့်ပြုချက် ရယူရမည်။

(ဂ) အုပ်စု (၂) တွင် ပါဝင်သည့် ကုန်သေတ္တာအတွင်း ထည့်သွင်းထားသော စက်ကိရိယာဖြင့် ကိုင်တွယ်နိုင်သည့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိကုန်စည်များမှတစ်ပါး ဤအုပ်စုပါ အခြားကုန်စည် များကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ စာဖြင့် ခွင့်ပြုချက်မရှိပါက ည ၆:၀၀ နာရီမှ နံနက် ၆:၀၀ နာရီအတွင်း ကုန်တင်ကုန်ချ ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရ။

(ဃ) အုပ်စု (၃) တွင် ပါဝင်သည့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိကုန်စည်များကို သယ်ဆောင်လာသော ရေယာဉ်များသည် ကုန်စည်များကို ဆိပ်ကမ်းအတွင်း တင်ချခြင်း၊ ခေတ္တထားသိုခြင်း ပြုလုပ်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပိုင်ရှင်သည် ယင်းကုန်စည်များကို သုံးရက်အတွင်း ဆိပ်ကမ်းမှ ရှင်းလင်းထုတ်ယူရမည်။

(င) အုပ်စု (၃) တွင် ပါဝင်သည့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိ ကုန်စည်များကို နည်းဥပဒေခွဲ (ဃ) အရ ရှင်းလင်း ထုတ်ယူခြင်း မပြုလျှင် သက်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူက ကုန်စည်ပိုင်ရှင်၏ ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် ရှင်းလင်း ဖယ်ရှားရမည်။

၁၁။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း သွားလာနေသော ဆီတင် ရေယာဉ်၊ ရေနံတင်ရေယာဉ်များနှင့် ဆီတင်ချတံတားများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆီတင်ရေယာဉ် နှင့် တံတားများလိုက်နာရမည့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလမ်းညွှန်ချက် International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT) ကို တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် ကြီးကြပ်လမ်းညွှန်မှု ပြုနိုင်သည်။

၁၂။ ရေယာဉ်၏ ပိုင်ရှင်၊ ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ရေယာဉ်မှူးသည် ဘေးအန္တရာယ်ရှိ ကုန်စည်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍-

(က) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းဖြင့်သယ်ယူသော ဘေးအန္တရာယ်ရှိ ကုန်စည်များဆိုင်ရာ ကိုဓဥပဒေ (IMDG Code) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ပစ္စည်း၏ဓာတုဗေဒ အမည် (Chemical Name)၊ ပမာဏ (Amount)၊ အမျိုးအစား (Class)၊ ကုလသမဂ္ဂနံပါတ် (UN Number) တို့ကို ရေယာဉ်မဝင်ရောက်မီ ၇၂ နာရီ ကြိုတင်၍ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်သို့ တရားဝင် အကြောင်းကြားရမည်။

(ခ) ရေယာဉ်ပေါ်သို့ တင်ချသည့်အခါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ်၏ သတ်မှတ် ချက်နှင့်အညီ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းတို့ကို တိကျစွာ လိုက်နာဆောင် ရွက်ရမည်။

(ဂ) ဘေးအန္တရာယ်ရှိကုန်စည်များ ထည့်သွင်းထားသော ကုန်သေတ္တာနှင့် အထုပ်အပိုးများ ပေါက်ပြဲခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ယိုစိမ့်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါက-

(၁) ဆိပ်ကမ်းများသို့ ဝင်ရောက်မည့် ရေယာဉ်များသည် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သို့ ဆောလျင်စွာ သတင်းပို့ရမည်။

(၂) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ရောက်ရှိပြီး ရေယာဉ်များသည် ဘေးအန္တရာယ် မဖြစ်ပေါ်စေရေး အတတ်နိုင်ဆုံး တားဆီးထိန်းချုပ်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာရမည်။

(၃) ဆိပ်ကမ်းတံတားများတွင် ဆိုက်ကပ်ထားသည့်ရေယာဉ်များသည် ကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းကို ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်း၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဃ) အပူပေး မီးပေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသော ဓာတ်ငွေ့ ဆလင်ဒါအိုးများကို မြင်သာသောနေရာတွင်ထားရှိပြီး ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုမရှိစေရေးအတွက် လုံခြုံစွာ ပိတ်ဆို့ထားရမည်။

(င) ဘေးအန္တရာယ်ရှိသည့် ရေနံ၊ ဓာတ်ဆီ၊ လေယာဉ်ဆီ သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲ စေတတ်သောပစ္စည်းများ တင်ချခြင်း ပြုလုပ်နေစဉ် နေ့အချိန်၌ ဦးပိုင်းရွက်တိုင် ထိပ် (FORE MASTHEAD) တွင် “B” အလံကို လွှင့်တင်၍ ညအချိန်တွင် မီးနီ တစ်လုံးကို ထွန်းညှိထားရမည်။

၁၃။ ဘေးအန္တရာယ်ရှိ ကုန်စည်တင်ဆောင်ထားသော ရေယာဉ်ပေါ်တွင်-

(က) မီးလောင်လွယ်သည့် ပစ္စည်းများထားသိုခြင်း၊ တင်ချခြင်း မပြုရ။

(ခ) မီးဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် ဂဟေဆော်ခြင်း၊ မီးအသုံးပြုခြင်း၊ လျှပ်စစ်သံမှို ရိုက်ခြင်း စသည့် မီး သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဖြင့် ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လို လျှင် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်၏ ခွင့်ပြုချက် ရယူရမည်။

အခန်း(၄)
ဆိပ်ကမ်းကုန်တင်ကုန်ချ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း

၁၄။(က) ကုန်သေတ္တာများ၊ ကုန်စည်များကို ထုပ်ပိုးပုံအမြင်အတိုင်းသာ လက်ခံခြင်းဖြစ်၍ အတွင်းရှိ ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း၊ လျော့နည်းခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်းများအတွက် လျော်ကြေးပေးရန် ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူတွင် တာဝန်မရှိစေရ။

(ခ) ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ် ကုန်စည်ထုပ်ပိုးမှု ခိုင်ခံ့မှုမရှိခြင်း၊ ကုန်ပေါက် အတွင်း ကုန်စည်များစနစ်တကျထားသိုမှုမရှိခြင်း၊ ရေယာဉ်၏ စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှု စသောအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကုန်စည်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် ကုန်တင်ကုန်ချ ယာဉ်များ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအတွက် ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူတွင် တာဝန်မရှိ စေရ။

၁၅။ (က) ဆိပ်ကမ်းတံတားတွင် ချယူထားရှိသော သွင်းကုန်ပစ္စည်းများကို အောက်ပါ အထောက် အထား ပြည့်စုံမှသာ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်ယူခွင့်ပြုရမည်-

(၁) သက်ဆိုင်ရာ ရေယာဉ်ကိုယ်စားလှယ်က ထုတ်ပေးသည့် ကုန်ထုတ်ခွင့်လက်မှတ်၊

(၂) ကုန်စည်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပိုင်ရှင်က ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင် ခ ပေးသွင်းခဲ့သည့် ငွေရပြေစာ၊

(၃) သွင်းကုန်ပစ္စည်း ထုတ်ယူခွင့်ပြုကြောင်း အကောက်အခွန်ဦးစီးဌာနမှ အကောက် ခွန်အရာရှိက လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အီလက်ထရောနစ်နည်း ပညာကို အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ အကြောင်းကြားချက်။

(ခ) ဆိပ်ကမ်းတံတားသို့ ရောက်ရှိလာသည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများကို ရေယာဉ်ပေါ်သို့ တင်ဆောင်ပေးရာတွင် သက်ဆိုင်ရာရေယာဉ်ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ကုန်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ကုန်တင်ပို့သူက ကုန်စည်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်း ပြီးသည့်ငွေရပြေစာနှင့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ပို့ကုန်တင်ပို့ခွင့်ပြုကြောင်း အကောက် ခွန်အရာရှိမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ဖြစ်စေ အကြောင်းကြားချက် ပြည့်စုံခြင်းမရှိလျှင် ကုန်စည်များကို ရေယာဉ်ပေါ် သို့ တင်ပို့ခြင်း မရှိစေရ။

၁၆။ ကုန်စည်အတင်အချဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်ကိုယ်စား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်းကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် ရှိသူများဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၇။ (က) မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ရေယာဉ်ပေါ်မှ ကုန်စည်များ အတင်အချပြုလုပ်ခြင်းကို ဆိပ်ကမ်းကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသော အလုပ်သမားမဟုတ်သူများဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ခွင့်ပြုလျှင် သက်ဆိုင်ရာရေယာဉ်မှူး သို့မဟုတ် ကုန်ပိုင်ရှင်၏ တာဝန်ယူမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က သတ်မှတ်ထား သော ကုန်တင်ကုန်ချခကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သို့ ပေးသွင်းရမည်။

၁၈။ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများသည် ပင်လယ်ကူးရေယာဉ်များ ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ ကုန်သေတ္တာများထားသိုရန် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့် အခြားအထောက်အကူပြု လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိလိုသူများသည် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သို့ လျှောက်ထားရမည်။

အခန်း(၅)
ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်ခနှင့် အခကြေးငွေများ ရယူကောက်ခံခြင်း


၁၉။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်ခများကို သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါ ဝန် ဆောင်ခများကို ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ပေးရမည်-

(က) ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဝန်ဆောင်ခ၊

(ခ) ရေကြောင်းပြခ၊ ရေယာဉ်ကပ်ခ၊ မြစ်ကြောင်းထိန်းသိမ်းခ၊ စောင့်ဆိုင်းခ၊ ကြန့်ကြာခ၊ ရေယာဉ်ငှားခ၊ ဆယ်ယူခ၊ မီးပြခနှင့် ရေငုပ်သမားငှားခ၊

(ဂ) ရေယာဉ်ရွှေ့ပြောင်းခ၊ ရေယာဉ်ဝမ်းစာများစွန့်ပစ်ခ၊ ရေယာဉ်ပြုပြင်ခ၊ ဆိပ်ကမ်းတံတား အသုံးပြုခ၊ ကုန်သေတ္တာဆိုင်ရာ အခကြေးငွေနှင့် နှောင့်နှေးခ၊

(ဃ) ဝန်ချီစက်၊ ဝန်မစက်၊ သစ်လုံးတင်စက်၊ မြေကော်စက်၊ ဝန်ဆွဲယာဉ်၊ ဝန်သွန်ချယာဉ်၊ ဝန်တင်လှည်း နှင့် ကုန်တင်၊ ကုန်ချပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဆလင်ကြိုးငှားခများ၊ ကြိုးချည်ဂိုဏ်း ငှားရမ်းခ၊

(င) ကုန်တင် ကုန်ချ အလုပ်သမားခ၊

(စ) ဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်သော အခြားဝန်ဆောင်ခ။

၂၀။ (က) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်နှင့် တည်ဆောက်-လုပ်ကိုင်-လွှဲပြောင်း (B.O.T) စနစ်၊ ဖက်စပ် (J.V) စနစ်၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်နှင့် သီးခြားစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းများမှတစ်ပါး အခြား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူများသည် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်သို့ ခိုင်ကြေး(Royalty Fees) အဖြစ် ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း စုစုပေါင်း ဝင်ငွေ (Total Gross Revenue) ၏ ငါးရာခိုင်နှုန်းကို ပေးသွင်းရမည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ပေးသွင်းသည့် ခိုင်ကြေးများနှင့် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ တည်ဆောက်-လုပ်ကိုင်-လွှဲပြောင်း (B.O.T) စနစ်ဖြင့် ချုပ်ဆိုသော စာချုပ်များအရ မြေငှားရမ်းခပေးသွင်းခြင်းများ မှန်ကန်မှု ရှိ မရှိ ကို ဌာနတွင်း စာရင်းစစ်အဖွဲ့က နှစ်စဉ် စစ်ဆေးရမည်။

၂၁။ ပင်လယ်ကူးရေယာဉ်များ၏ ရေယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်သည် ဆိပ်ကမ်းများတွင် ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်ခကို ရေယာဉ်မဆိုက်ကပ်မီ အနည်းဆုံး သုံးရက် ကြိုတင်၍ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင် ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ပေးသွင်းရမည်။

၂၂။ (က) ဆိပ်ကမ်းသုံးစွဲသူသည် ရေယာဉ်ပေါ်မှ ကုန်စည်များကို ချပေးပြီးနောက်တွင် ဖြစ်စေ၊ ဆိပ်ကမ်းတံတားများတွင် ချယူလက်ခံထားသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများကို ထုတ်ယူခြင်း မပြုမီဖြစ်စေ၊ တစ်ဆင့်လွှဲပြောင်း ကုန်စည်များကို ရေယာဉ်ပေါ်သို့ ထပ်မံတင်ပို့ခြင်း မပြုမီဖြစ်စေ၊ ပို့ကုန်ပစ္စည်းများကို ရေယာဉ်ပေါ်သို့ မတင်ဆောင်မီဖြစ်စေ ဆိပ်ကမ်း ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်းရမည်။

(ခ) မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် သို့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူသည် နည်းဥပဒေ ခွဲ(က) အရ ပေးသွင်းရမည့် ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်ခများ အပြေအကျေရသည့်အချိန်အထိ ကုန်စည်ကို လက်ဝယ်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။

၂၃။ (က) ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူသည် ရရန်ရှိသည့် ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်ခများ၊ ဒဏ်ကြေး ငွေများနှင့် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုအတွက် လျော်ကြေးငွေများ တောင်းခံခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ရေယာဉ်မှူးက ပေးဆောင်ရန်ငြင်းဆိုပါက မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သို့ အကြောင်း ကြားရမည်။

(ခ) မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူ၏အကြောင်းကြားချက်ရရှိပါက တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။

အခန်း (၆)
လေလံတင်ရောင်းချခြင်း


၂၄။ ဆိပ်ကမ်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူ သို့မဟုတ် ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူသည် အပ်နှံထား သော ကုန်စည်များကို စတင်လက်ခံထိန်းသိမ်းသည့်နေ့မှ နှစ်လကျော်လျှင် အဆိုပါ ကုန်စည်များ ကို လေလံစာရင်းဝင် ကုန်စည်အဖြစ် စာရင်းပြုစု၍ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သို့ တင်ပြရမည်။

၂၅။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည်-

(က) အောက်ပါအချက်တစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ပါက လေလံစာရင်းဝင်ကုန်စည်ကို လေလံတင် ရောင်းချရမည်-

(၁) မိမိက သင့်လျော်သည်ဟု ထင်မြင်သည့် အချိန်ကာလ၊

(၂) ကုန်စည်ပိုင်ရှင်က ကုန်စည်ကို စွန့်လွှတ်ကြောင်းတင်ပြခြင်း၊

(၃) သက်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းတံတား သို့မဟုတ် သင်္ဘောလိုင်းကဖြစ်စေ၊ ကုန်စည်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခွန်အခရရန်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကဖြစ်စေ ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် တောင်းဆိုခြင်း။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ လေလံတင်ရောင်းချရာတွင် ကုန်စည်အားလုံးကို ဖြစ်စေ၊ ပေးဆောင်ရမည့် ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်ခများ၏ လုံလောက်သည့်ပမာဏကိုဖြစ်စေ လေလံ တင်ရောင်းချနိုင်သည်။

၂၆။ (က) ကုန်စည်၏ပိုင်ရှင်သည် လေလံတင်ရောင်းချခြင်းမပြုရသေးသည့် လေလံစာရင်းဝင် ကုန်စည်များကို ထုတ်ယူလိုပါက မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သို့ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်း အပြည့်အစုံ ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။

(ခ) မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် နည်းဥပဒေခွဲ (က) ပါ လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်၍ အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်း ပြည့်စုံကြောင်းတွေ့ရှိပါက လေလံစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်၍ သာမန်ကုန်ထုတ်နည်း အတိုင်း ထုတ်ယူခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၂၇။ လေလံစာရင်းဝင်ကုန်စည်များ လေလံတင်ရောင်းချခြင်းကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၈။ လေလံစာရင်းဝင်ကုန်စည်များသည် အများပြည်သူသုံးစွဲရန်မသင့်သော သက်တမ်းလွန်ကုန်စည် များဖြစ်ပါက ကုန်စည်လက်ခံထားရှိသည့် သက်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူက မိမိ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်ဆိုင်ရာ ကုန်ပိုင်ရှင်ထံမှ တောင်းခံ ရမည်။

၂၉။ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူသည်-

(က) ပုပ်သိုးပျက်စီးလွယ်သည့် ကုန်စည်ဖြစ်လျှင် အဆိုပါ ကုန်စည်ကို ရေယာဉ်ပေါ်မှချပြီး နောက် ၂၄ နာရီ ကျော်လွန်ပါက မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် သင့်လျော် သော နည်းလမ်းအတိုင်း ဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်စေ၊ ရောင်းချခြင်းဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပုပ်သိုးပျက်စီးလွယ်သည့် ကုန်စည်များကို ချက်ချင်းရောင်းချရန် သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးရန် လိုအပ်ပါက ကုန်ပိုင်ရှင်ထံ အကြောင်းကြား စာ ပေးပို့ရမည်။

(ဂ) နည်းဥပဒေခွဲ (ခ) အရ အကြောင်းကြားစာပေးပို့ရာတွင် စာတိုက်မှတစ်ဆင့် မှတ်ပုံတင်၍ ဖြစ်စေ၊ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးပို့ခြင်းတို့အား တရားဝင်အထောက် အထားအဖြစ် မှတ်ယူရ မည်။

(ဃ) ပုပ်သိုးပျက်စီးလွယ်သည့် ကုန်စည်ကို သင့်လျော်သော နည်းလမ်းဖြင့် ဖျက်ဆီးခြင်း အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပိုင်ရှင်ထံမှ တောင်းခံရမည်။

၃၀။ ကုန်စည်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် ကုန်စည်လက်ခံမည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဆိပ်ကမ်းသို့ကုန်စည်ရောက်ရှိသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်ပြည့်သည့်နေ့အထိ လာရောက်ထုတ်ယူခြင်း မရှိပါက ယင်း၏ ကုန်စည်များကို စွန့်လွှတ်ပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၃၁။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် လေလံတင်ရောင်းချရငွေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါဦးစားပေး အစီအစဉ်အတိုင်း စီမံခန့်ခွဲရမည်-

(က) လေလံတင်ရောင်းချခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သို့ ပေးချေ ခြင်း၊

(ခ) လေလံတင်ရောင်းချရငွေ၏ ၁၀% ကို ဝန်ဆောင်မှုစရိတ်အဖြစ် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်သို့ ပေးချေခြင်း၊

(ဂ) ကုန်တင်ခ၊ ကုန်စည်တင်ဆောင်ကြည့်ရှုခ၊ ကုန်စည်ဆုံးရှုံးမှုတွင် ကုန်တင်သူတို့က ခွဲဝေ ကျခံငွေ များအား ပေးချေခြင်း၊

(ဃ) လေလံတင်ရောင်းချသည့် ကုန်စည်များအတွက် နိုင်ငံတော်မှရသင့်သည့် အခွန်အခကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနသို့ ပေးချေခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူ သို့ ရသင့်သည့် ဆိပ်ကမ်း ဝန်ဆောင်ခများ ပေးချေခြင်း၊

(င) လေလံတင်ရောင်းချရာမှ ပိုငွေရှိလျှင် ယင်းပိုငွေကို ကုန်တင်သွင်းသူ၊ ကုန်စည်ပိုင်ရှင်နှင့် ကုန်လက်ခံသူ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ကိုယ်စားလှယ်များက စာဖြင့်ကုန်စည်ဆိပ်ကမ်း ရောက်ရှိသည့်နေ့မှ တစ်နှစ် အတွင်းတောင်းခံလာပါက အထောက်အထားပြည့်စုံလျှင် ထုတ်ပေး၍ သတ်မှတ်ကာလတစ်နှစ်အတွင်း တောင်းခံမှုမရှိပါက မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခြင်း။

အခန်း (၇)
ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ရေလမ်းကြောင်းထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

၃၂။ ရေကြောင်းပြမှူးကြီးသည် ဆိပ်ကမ်းသို့ ဝင်ရောက်ထွက်ခွာသော ရေယာဉ်များနှင့် ရေလမ်း ကြောင်းများ၏ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာရေယာဉ်မှူးအား ရေယာဉ် မောင်းနှင်နေစဉ်အတွင်း သင့်လျော်သော ရေကြောင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များပေးရန် အဓိက တာဝန်ရှိသည်။

၃၃။ ရေကြောင်းပြမှူးကြီး တာဝန်ယူထားသည့် ရေယာဉ်မှတစ်ပါး အခြားမည်သည့်ရေယာဉ်မျှ ကျောက်ချရန် သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသည့် ရေလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ကျောက်ချထားခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်း နည်းဖြင့် ပိတ်ဆို့ခြင်း မပြုရ။

၃၄။ ရေကြောင်းပြမှူးကြီး၏ ရေကြောင်းပြတာဝန်သည် အောက်ပါအခြေအနေများတွင် ပြီးဆုံးသည်-

(က) သတ်မှတ်ထားသည့် တာဝန်ပြီးဆုံးချိန်၊

(ခ) ရေကြောင်းပြဆင်းရပ် (Pilot Disembarkation Ground) သို့ရောက်ရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာ ရေယာဉ်မှူးက ရေယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်းတာဝန်ကို လွှဲပြောင်းရယူပြီးချိန်၊

(ဂ) ရေယာဉ်ကျောက်ချအခြေပြုခြင်း၊ ဗော်ယာချည်နှောင်ခြင်း၊ တံတားဆိုက်ကပ်ခြင်းများကို စနစ် တကျ ပြီးဆုံးအောင် ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ရေယာဉ်မှူးက လက်ခံအတည်ပြုချိန်၊

(ဃ) နည်းဥပဒေခွဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ) တို့နှင့် အကျုံးမဝင်သော အခြေအနေများအတွက် သက်ဆိုင်ရာရေယာဉ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာရန် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် ညွှန်ကြားချက် ကို ရေကြောင်းပြမှူးကြီးက လက်ခံရရှိချိန်။

၃၅။ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၇ အရ ရေကြောင်းပြမှူးကြီး၏ ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ရေကြောင်းပြ လုပ်ငန်းအပေါ် ဥပဒေနှင့်အညီ အကြံပေးချက်ကို ရေယာဉ်မှူးက ဆောင်ရွက်ရန် ငြင်းဆိုသော ကြောင့် ရေယာဉ်တွင်ပေါ်ပေါက်လာသော ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများအတွက် မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်နှင့် ရေကြောင်းပြမှူးကြီးတို့တွင် တာဝန်မရှိစေရ။

၃၆။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ရေယာဉ်များ ရေကြောင်း ကျပ်တည်းမှုမရှိစေရေးနှင့် စနစ်တကျသွားလာနိုင်ရေးအတွက် ဆိပ်ကမ်းအတွင်းသွားလာခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို စိစစ်၍ထုတ်ပေးရမည်။ မည်သည့်ရေယာဉ်မဆို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က ထုတ်ပေးသည့် ဆိပ်ကမ်းအတွင်း သွားလာခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်ရှိမှသာ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း သွားလာရမည်။

၃၇။ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေယာဉ်ကြီးများ၏ ရေလမ်းကြောင်းတွင် သွား လာနေသော ပြည်တွင်းသွား ရေယာဉ်များသည်-

(က) ရေယာဉ်ကြီးများကို ဦးစားပေး၍ ရေလမ်းကြောင်းမှ ဖယ်ရှားပေးရမည်။

(ခ) ရေယာဉ်ကြီးများ၏ ဥဩ၊ မီးအချက်ပြ စသည့် အသိပေးမှုများကို လိုက်နာရမည်။

အခန်း (၈)
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

၃၈။ ဝန်ကြီးဌာနက ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားသော ကျန်းမာရေးအရာရှိသည် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ် အတွင်း ဆိုက်ကပ်လာသည့်ရေယာဉ်ကို ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်စောင့်ရှောက်မှု ဆောင်ရွက်ရာတွင် အများပြည်သူကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေ နိုင်ကြောင်းကိုလည်းကောင်းတွေ့ရှိလျှင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ပြဋ္ဌာန်းချက် (International Health Regulations) နှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ လူဝင်မှုဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းကျန်းမာရေး ဌာနခွဲသို့ ချက်ချင်းသတင်းပို့၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း (၉)
ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း

၃၉။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည် နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးစာရင်း များ နှင့် လစဉ်ဘဏ္ဍာငွေ အရအသုံးစာရင်းတို့ကို အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့သို့တင်ပြရမည်။

၄၀။(က) မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ဘဏ္ဍာရေးအထွေထွေမန်နေဂျာသည်-

(၁) ငွေကြေးရယူခြင်း၊ ပေးချေခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စာရင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကို တာဝန်ခံ၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၂) ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရငွေပေးငွေစာရင်း၊ ဝင်ငွေနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်း၊ ရရန်ပိုင်ခွင့်နှင့် ပေးရန်တာဝန် များစာရင်း၊ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေလက်ကျန် အခြေအနေ များကို လအလိုက်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အလိုက် ပြုစု၍ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ထံ တင်ပြရမည်။

(၃) ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း ထားသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အထွေထွေမန်နေဂျာများသည် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် က ပေးအပ်သော ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၄၁။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည်-

(က) ငွေစုစာရင်းများ၊ ငွေစုလက်မှတ်များ၊ ငွေတိုက်လက်မှတ်များ စသည်တို့ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) အမြဲတမ်းဆောင်ထားငွေ၊ အသေးသုံးဆောင်ထားငွေ၊ လုပ်ငန်းအတွက် ကြိုတင်ထုတ်ယူ ငွေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သူများ ကိုင်ဆောင်သုံးစွဲရမည့် ငွေပမာဏကို သတ်မှတ်ပြီး ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၄၂။ ပြင်ပဆိပ်ကမ်းများသည်-

(က) သတ်မှတ်ထားသော ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည့် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေမှ ပိုငွေကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင် ရန်ကုန်ရုံးချုပ်သို့ အပ်နှံရမည်။

(ခ) လိုငွေပေါ်ပေါက်ပါက အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မြန်မာ့ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် ရန်ကုန်ရုံးချုပ်မှ ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့ဆောင်ရွက်ရမည်။

၄၃။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် ဌာန၊ ဌာနခွဲများနှင့် ပြင်ပဆိပ်ကမ်းဌာနများသည် ရွှေ့ပြောင်းနိုင် သော ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ၊ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများ၊ သိုလှောင်ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးနှင့် သက်သေခံအထောက်အထားများကို စနစ်တကျမှတ်တမ်းပြု ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

၄၄။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ဝန်ထမ်းများ အငြိမ်းစားယူချိန်၌ စုဆောင်းငွေ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဝန်ထမ်းလစဉ်လစာ၏ သင့်လျော်သော ရာခိုင်နှုန်းကို ဝန်ထမ်းကလည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ကလည်းကောင်း လစဉ်အချိုးကျထည့်ဝင်၍ လုပ်သက်ဆုကြေး ရန်ပုံငွေအဖြစ် စုဆောင်းထားရှိပြီး အငြိမ်းစားယူချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း၏ စုဆောင်းငွေ ကို သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ပြန်လည်ထုတ်ပေးရမည်။

အခန်း (၁၀)
အခကြေးငွေနှင့် ချီးမြှင့်ငွေ

၄၅။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှင့်အညီ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ ၏ ရပိုင်ခွင့်များကို ရရှိနိုင်စေရေးအတွက်-

(က) သီးခြားတာဝန်ပေးသည့် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်ရသည့် ရေကြောင်းပြမှူးကြီး များအတွက် အခကြေးငွေကို အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့သို့တင်ပြ၍ ခံစားခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(ခ) သီးခြားတာဝန်ပေးသည့် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်ရသည့် ဝန်ထမ်းများအတွက် အခကြေး ငွေ သို့မဟုတ် ချီးမြှင့်ငွေကို အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့သို့ တင်ပြ၍ ခံစားခွင့်ပြုနိုင်သည်။

အခန်း (၁၁)
အထွေထွေ

၄၆။ အောက်ပါလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်အတွက် လိုင်စင်ရရှိလိုသူသည် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် အခါ အားလျော်စွာသတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ထံ လျှောက်ထား ရမည်-

(က) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ရေယာဉ်များအတွက် စက်သုံးဆီနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ ထောက်ပံ့ ပေးသည့်လုပ်ငန်း၊

(ခ) ပုဂ္ဂလိကတွဲဆွဲရေယာဉ်၊ တွန်းရေယာဉ်၊ သောင်တူးရေယာဉ်နှင့် ဆယ်ယူရေး ရေယာဉ်လုပ်ငန်း၊

(ဂ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း ဆိပ်ကမ်းတံတားတည်ဆောက်လုပ်ကိုင်သည့်လုပ်ငန်း၊

(ဃ) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်း သင်္ဘောကျင်း၊ ရေလုံသင်္ဘောကျင်း သို့မဟုတ် လွန်းလမ်း တစ်မျိုးမျိုး တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်း၊

(င) ရေကြောင်းပြလုပ်ငန်း။

၄၇။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိနှင့်အထက် အရာထမ်းများ ရွေးချယ်ခန့် အပ်ခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ပြန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြနိုင်သည်။

၄၈။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည်-

(က) ဌာနပိုင်မြေ၊ သိုလှောင်ရုံ၊ အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကို တစ်နှစ် တစ်ကြိမ် သက်တမ်းတိုးစနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းနိုင်သည်။

(ခ) ဌာနပိုင်မြေ၊ သိုလှောင်ရုံများနှင့် အဆောက်အအုံများကို အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့၏ သဘောတူညီ ချက်ဖြင့် ၁၀ နှစ်အထိ ငှားရမ်းနိုင်သည်။ ထိုသို့ ငှားရမ်းရာတွင် နှစ်အလိုက် မူလငှားရမ်းခ နှုန်းထားများကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။

(ဂ) ၁၀ နှစ်ထက် ကျော်လွန်သော ငှားရမ်းမှုများအတွက် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောတူညီချက် ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၄၉။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍-

(က) လိုအပ်ချက်၊ လမ်းညွှန်ချက်နှင့် စံချိန်စံညွှန်းများကို သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(ခ) ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာနှင့်အမိန့်တို့ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ၊ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်း အရ အရေးယူနိုင်သည်။

၅၀။ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့စည်းသည်-

(က) ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ရေယာဉ်ပေါ်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေနိုင် သော ကုန်စည်ပါရှိသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆလျှင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ဆိပ်ကမ်းတံတားတွင် ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးနိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ (က) အရ စစ်ဆေးရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ကုန်စည်တွေ့ရှိလျှင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာကုန်စည်ပိုင်ရှင်၏ ကုန်ကျ စရိတ်ဖြင့် ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဂ) ကုန်စည်ပိုင်ရှင် ဖော်ထုတ်၍မရပါက အဆိုပါ ကုန်စည်သယ်ယူသည့် ရေယာဉ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ရေယာဉ်မှူးတို့၏ အစီအစဉ်ဖြင့် မူလသယ်ဆောင်လာသည့် ဆိပ်ကမ်းသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်စေရမည်။

၅၁။ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများအရ ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်နှင့် ဌာနပိုင်မြေများကို လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်ရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်းသည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက်သာဖြစ်ပြီး အခြား မည်သည့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့်မျှ သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိစေရ။


(ပုံ) ဉာဏ်ထွန်းအောင်၊
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊
ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန။