အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ဥပဒေ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပြဌာန်းချက်များ


Domestic Regulations
sr. Section measures mode remarks

အောက်ပါ အာမခံလုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ထက်ပို၍ဖြစ်စေ လုပ်ကိုင်လိုသောကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်း လိုင်စင်ရရှိရန် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လျှောက်ထားရမည်-

(က) အသက်အာမခံ၊

(ခ) မီးအာမခံ၊

(ဂ) အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံ၊

(ဃ) ငွေပို့ငွေသယ်အာမခံ၊

(င) ငွေသားလုံခြုံမှု အာမခံ၊

(စ) သမာဓိအာမခံ၊

(ဆ) ဝန်ကြီးဌာနက အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခါအားလျော်စွာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်၍ ခွင့်ပြုသော အာမခံအမျိုးအစားများ။

နည်းလမ်း ၃ ပြည်တွင်းစည်းမျဉ်း စည်းကမ်း
၁၁

အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၊ အာမခံအလုပ်လက်ခံကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အာမခံအကျိုး ဆောင်သည်-

(က) ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန် သည့် နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရမည်၊

(ခ) သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလိုင်စင် စည်းကမ်းများကို လိုက်နာ ရမည်၊

(ဂ) မိမိ၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရ၊

(ဃ) မိမိ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေသည့် စာရင်းစာအုပ် နှင့် မှတ်တမ်းများကို စနစ်တကျနှင့် လွယ်ကူစွာစာရင်းစစ်ဆေးနိုင်ရန် အတွက် ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်၊

(င) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် နှစ်ချုပ်စာရင်းများကို နှစ်စဉ် စာရင်းစစ်ဆေးရမည်၊

(စ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပယ်ဖျက်ခံရပါက မိမိပိုင်ဆိုင်သည့် ရရန် ပိုင်ခွင့်များကို ပြည်တွင်းပေးရန် တာဝန်များနှင့် ညီမျှသည့် ပမာဏအထိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌သာ ထားရှိရမည်၊

(ဆ) ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အာမခံလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ မည်သည့်ရုံးခွဲကိုမျှ ဖွင့်လှစ်ခြင်း မပြုရ။

နည်းလမ်း ၃ ပြည်တွင်းစည်းမျဉ်း စည်းကမ်း
၁၂ (က) (ခ) (ဂ) (ဃ) (င)

အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ သို့မဟုတ် အာမခံအလုပ်လက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်သည် အသက်အာမခံ လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်လို ပါက-

(က) အာမခံသင်္ချာပညာရှင်တစ်ဦးအား အသက်အာမခံ ပရီမီယံနှုန်းထားများကို တွက်ချက် သတ်မှတ်စေရမည်၊

(ခ) အသက်အာမခံလုပ်ငန်းရန်ပုံငွေအနက် အာမခံသင်္ချာ ပညာရှင်က အဆိုပြုသည့် ပမာဏကိုသာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်၊

(ဂ) အသက်အာမခံလုပ်ငန်းကို အနည်းဆုံး ၄ နှစ် တစ်ကြိမ် အာမခံသင်္ချာပညာရှင်တစ်ဦးအား တန်ဖိုးဖြတ်စေ၍ ယင်းတန်ဖိုး ဖြတ်ခြင်းအစီရင်ခံစာကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့သို့ တင်ပြရ မည်၊

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ တင်ပြသော အသက်အာမခံလုပ်ငန်း တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းအစီရင်ခံစာကို ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က လက်ခံရန် မသင့်ဟုယူဆ၍သော်လည်းကောင်း၊ အာမခံထားသူများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိပါးနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်၍သော်လည်း ကောင်း ညွှန်ကြားလျှင် အခြားအာမခံ သင်္ချာပညာရှင်တစ်ဦးဖြင့် ပြန်လည်တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း ပြုရမည်၊

(င) အာမခံသင်္ချာပညာရှင်က တန်ဖိုးဖြတ်ရာတွင် ပိုငွေရှိပါက ယင်းပိုငွေကို တည်ဆဲဥပဒေ သို့မဟုတ် ပဋိညာဉ်တစ်ရပ်ရပ်နှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် အသက်အာမခံရန်ပုံငွေမှ ထုတ်ယူနိုင် သည်။ သို့ရာတွင် ယင်းထုတ်ယူငွေသည် အာမခံပေါ်လစီရှင်များကို အမြတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားငွေ၏ လေးပုံတစ်ပုံထက် မပိုစေရ၊

နည်းလမ်း ၃ ပြည်တွင်းစည်းမျဉ်း စည်းကမ်း
၁၃ (က) (ခ) (ဂ) (ဃ) (င)

အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ သို့မဟုတ် အာမခံ အလုပ်လက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်သည်-

(က) တစ်ဆင့်အာမခံထားရှိမည့် အစီအစဉ်ကို ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်၊

(ခ) ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က အတည်ပြုပြီးသော အသက်အာမခံ အမ်းငွေ၊ စာရင်းပိတ်တန်ဖိုး၊ ချေးငွေနှင့် အတိုးနှုန်း၊ ကော်မရှင် နှုန်းတို့ကို ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ပြင်ဆင်ခြင်း မပြုရ၊

(ဂ) ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က အတည်ပြုပြီးသော ပရီမီယံနှုန်းထား အတိုင်းသာ ကောက်ခံရမည်၊

(ဃ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်ကို ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ရမည်၊

(င) အာမခံရန်ပုံငွေတစ်ရပ်ရပ်၏ ရရန်ပိုင်ခွင့် အထောက် အထားများကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး မည်ကဲ့ သို့ထိန်းသိမ်းထားရှိကြောင်းကို ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြရ မည်။ ရရန်ပိုင်ခွင့်အများဆုံးငွေကြေးပမာဏသည် ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့က အာမခံအမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်းဖြစ်စေရမည်၊

နည်းလမ်း ၃ ပြည်တွင်းစည်းမျဉ်း စည်းကမ်း
၁၄

အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၊ အာမခံအလုပ်လက်ခံကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အာမခံအကျိုး ဆောင်သည် မိမိထိန်းသိမ်းထားရှိသော စာရင်းစာအုပ်နှင့် မှတ်တမ်းများအပါအဝင် ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတမ်းများကို မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီက ထုတ်ပေးထား သော ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိပြီး ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကသဘောတူသော စာရင်းစစ်ကိုသာလျှင် စစ်ဆေးစေရမည်။

နည်းလမ်း ၃ ပြည်တွင်းစည်းမျဉ်း စည်းကမ်း
6 ၁၇

အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၊ အာမခံအလုပ်လက်ခံကိုယ်စားလှယ် သို့မဟုတ် အာမခံအကျိုး ဆောင်သည် အောက်ပါအချက်တစ်ရပ် ရပ်နှင့် ငြိစွန်းနေကြောင်းတွေ့ရှိပါက ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်-

(က) လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားသော ထည့်ဝင်ပြီးမတည်ရင်းနှီးငွေမရှိဘဲ လုပ်ငန်းစတင် လုပ်ဆောင် ခြင်း၊

(ခ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရပြီးနောက် ၁၂ လအတွင်း လုပ်ငန်း စတင်လုပ်ဆောင်မှုမရှိခြင်း၊

(ဂ) သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအမျိုးအစားကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မှုမရှိခြင်း၊

(ဃ) လူမွဲအဖြစ် ကြေညာခံရခြင်း၊

(င) ပေါ်လစီရှင်များ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်နိုင်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေခြင်း၊

(စ) ပေးရန်တာဝန်များကို ဆက်လက် ပေးဆောင်နိုင်မှုမရှိခြင်း၊

(ဆ) မိမိကိုယ်တိုင်ကဖြစ်စေ၊ မိမိ၏ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အရာရှိတစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊

(ဇ) မှားယွင်းသော၊ မတိကျသော၊ အဓိပ္ပာယ်လွဲမှားကောက်ယူ နိုင်သော၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားထားသော အချက်များကို ကြီးကြပ် ရေးအဖွဲ့သို့ ပေးပို့ခြင်း၊

(ဈ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် အရေးပါသည့် အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖုံးကွက်ထားခြင်း၊

(ည) တစ်ဆင့်အာမခံထားရှိရန် လိုအပ်သည့်ကိစ္စ၌ လုံလောက် သည့် တစ်ဆင့်အာမခံ မထားရှိခြင်း။

နည်းလမ်း ၃ ပြည်တွင်းစည်းမျဉ်း စည်းကမ်း